APARTMÁNOVÉ DOMY
APARTMÁNOVÉ DOMY

DOLNÍ MORAVA

Autoři:
Michaela Vokřálová a Jiří Vokřál

Spolupráce:
Lucie Mokrá

Projekt:
2019 -

Koncepce vychází ze záměru zapojení navrhovaných domů do společné skupiny se stávajícím domem a zároveň je kladen důraz na maximální prostupnost a otevřenost území vůči okolní krajině. Proto jsou také domy kladeny ve střídavém rytmu a užší štítovou fasádou kolmo na hlavní silnici, čímž se vytváří mezi domy mezery – průhledy do volné krajiny. Skupina domů mezi sebou přirozeně generuje hlavní centrální část s obytnou ulicí. Parcely jednotlivých domů mezi sebou nebudou oploceny, aby soubor tvořil kompaktní celek s volnými travnatými plochami, které budou sloužit k rekreaci a odpočinku všem obyvatelům navržených domů. Zároveň tak travnaté plochy přirozeně navážou na okolní louky a krajinu řeky Moravy.
Navržené domy jsou jednoduchého obdélníkového půdorysu 8,4 x 17,0m s poměrem stran 2:1 navazujícím na půdorysné proporce tradičních zemědělských usedlostí. Jednoduché objemy jsou zakončeny sedlovou střechou se sklonem 36° s hřebenem orientovaným v podélné ose půdorysu. Domy mají dvě nadzemní podlaží a podkroví. Výškové osazení domů reaguje na svažitý terén. Navrženy jsou dva základní typy domů, které vycházejí z jednotného dispozičního schématu, ale s odlišnou kompozicí okenních otvorů tak, aby soubor domů působil různorodějším dojmem. V tomto principu je navržena i základní materializace fasád s možností drobných nuancí u jednotlivých domů.
Dům je funkčně členěn na tři bytové a tři nebytové jednotky (studia). V příčné ose domu je navržena hlavní komunikační páteř se vstupní halou a dvouramenným schodištěm. Komunikační osou je dům pak logicky rozdělen na dvě symetrické části s jednotlivými byty a studii, které jsou přístupné vždy z hlavní schodišťové podesty. Navržené jsou dva základní typy domů „A“ a „B,“ které se mírně odlišují nejen na fasádách, ale i uvnitř vlastních dispozic bytů a studií. Dispoziční odlišnosti se odráží v rozmanitosti navržených fasád domů. Z důvodu vysoké úrovně hladiny podzemí vody není z ekonomického hlediska uvažováno s podsklepením domů.
Moderní architektonický výraz domů odráží funkční uspořádání vnitřních dispozic, ale zároveň pracuje i s klasickými formami a prvky jako jsou sokl, šambrány kolem dřevěných oken, ručně hlazená omítka, atd. Základní objem domu je členěn na spodní část - „pevný“ sokl domu a na horní „odlehčenou“ část domu. Sokl vyjadřuje přirozeně svou masivností stabilitu v okolním terénu, do kterého jsou domy částečně zapuštěny a dům zároveň horizontálně rozděluje a zmenšuje tak jeho celkové měřítko. Kompozice okenních otvorů je tvořena navzájem různě uspořádanými okny. Zvoleny jsou dva základní obdélníkové tvary oken, jejichž velikost se na fasádě mění podle svého účelu. Velká okna navazují převážně na obytné místnosti a jsou doplněna ještě malými okny - průzory do krajiny. Ty se pak dále uplatňují i u neobytných místností.
Jednotícím prvkem je okno ve štítě, které je vždy umístěno v jeho ose. Zvolenou volnou kompozicí oken jsou pak do celku zapojena i okna na schodišti, která jsou s ostatními okny ve vzájemném kompozičním vztahu. V obdobném principu jsou uspořádána i střešní okna. Některá okna na fasádách jsou ještě dále lemována předstupujícími šambránami, které podtrhují rozmanitost a plastičnost fasády. Předstupující balkóny jsou záměrně umístěny tak, aby se nikdy neopakovaly na jedné fasádě vedle sebe a podpořily tak živost výrazu celého souboru domů. Navrženy jsou dva základní typy fasád, které se odlišují především upořádáním oken a balkónů, ale i nuancí v barevnosti a struktuře povrchů použitých materiálů. Barevnost fasád je zvolena ve světlých odstínech v kombinaci s tmavším soklem. Variantně je navržen i sokl ve světlých tónech dle omítky vyšších pater. Vyjádření hmoty soklu je ještě posíleno strukturovaným povrchem použitého obkladu nebo alternativně zvolenou hrubou texturou omítky. Šambrány oken jsou zvoleny v barvách soklu, aby se barevnost spodní části domu propsala i v detailech horních pater fasády a obě části se tak barevně propojily. Variantně jsou šambrány navrženy i v barvách světlé omítky horní fasády tak, aby působila fasáda více jednolitým plastickým dojmem. Jednotlivé principy se navzájem kombinují na domech tak, aby byla posílena jedinečnost každého domu.


 Zpět 


COPYRIGHT 2024 JVARCHITEKT. ALL RIGHTS RESERVED.